VetKraft er blitt med i Koalisjonen

Koalisjonen er en allianse av organisasjoner i Norge som støtter det globale initiativet «The fossil fuel non proliferation treaty» for å slutte og lete etter og å fase ut fossil energi. Den viktigste forventningen vi hadde i oppropet for Veterinærenes klimaaksjon i 2021 var nettopp følgende: – Stopp oljeletingen nå og intensiver utfasingen av forurensende olje og gassproduksjon.

The fossil fuel non-proliferation treaty

Vi skrev i 2023 under på «The fossil fuel non-proliferation treaty» (FFNPT). Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting og fase ut produksjon, så lenge det faktisk ikke finnes realistiske metoder for karbonfangst og lagring. Les begrunnelsen i oppropet vårt nederst på siden. Standpunktet vårt er da også i tråd med Klimautvalget 2050 sine anbefalinger i sin rapport. Innmeldingen i FFNPT er bakgrunnen for at vi nå i 2024 har meldt oss inn i Koalisjonen.

Det som gir dette initiativet spesiell tyngde, er at også Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens legeforening (World Medical Association), ICP (International Council of Psychologists) og flere enn 200 andre helseorganisasjoner stiller seg bak.

Koalisjonen – hva er formålet?

Koalisjonen er en allianse av norske organisasjoner som stiller seg bak «ikke-spredningsavtalen» nevnt over. Formålet er å synliggjøre avtalen i Norge og den støtten den har, samt mobilisere enda flere organisasjoner til å signere avtalen. Å øke oppslutningen om en slik global avtale er ekstra viktig i et norsk perspektiv og fra norske aktører. Målet er å få til en sterk felles stemme frem mot COP29 i Baku til høsten.  

Klimautvalget 2050s hovedanbefalinger

Blant hovedanbefalingene Klimautvalget 2050 kom med i sin systematiske og helhetlige rapport høsten 2023 er at:  

  • «det må utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt».
  • «aktiviteten i petroleumsvirksomheten reduseres ut over forventet aktivitetsnivå frem mot 2050, for å unngå at sektoren legger beslag på knappe ressurser som kraft og kompetanse, og dermed vanskeliggjør omstillingen til et lavutslippssamfunn. Utvalget anbefaler permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder oss til utslipp frem mot og forbi 2050».

Klimadommen i Strasbourg V2024 – Legens klimaaksjon utfordrer Legeforeningen

Legenes klimaaksjon utfordrer Legeforeningen i kronikk i Tidsskriftet. «Ein banebrytande dom i den europeiske menneskerettsdomstolen gjer det umogleg å avvise koplinga mellom klimaendringar, menneskerettar og helse. Vi oppfordrer på bakgrunn av dette Legeforeningen til å ta til orde for stans i oljeleting». WHO og WMO har tidligere nettopp undertegnet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Om dommen og noen betraktninger kan du lese her.

Hva må endres for å redusere klimaavtrykket og tap av natur?

I oppropet til Veterinærenes klimaaksjonen i 2021 står følgende begrunnelse og forventning til tiltak: «Gjennomsnittstemperaturen har bare siden 1961 steget med én grad globalt, to grader i Oslo og seks grader på Svalbard – og den fortsetter å øke (2021). Men det er fremdeles mulig å utvikle samfunnet til å bli klima- og naturmessig bærekraftig. Norge bør gå foran i arbeidet med å redusere verdens karbonavhengighet. Hovedårsaken til klimaendringene er uten tvil utslipp fra olje, gass og kull. Norge, med kun fem millioner innbyggere, er verdens syvende største eksportør av karbon.

Derfor er det klart viktigste tiltaket vi kan gjøre nasjonalt og globalt å stoppe letingen etter fossile energikilder, og å fase ut produksjon og bruk av disse. FNs klimapanel har slått fast at mesteparten av de funn som allerede er gjort, må ligge hvis vi skal klare å holde oss innenfor to-gradersmålet. Da er det meningsløst at en skal lete etter mer fossile brennstoff, så lenge det ikke finnes teknologi som gjør bruken karbonnøytral. Utfasingen av forurensende produksjon og bruk av kull, olje og gass bør skje på en planmessig måte innen 2050.

Økt behov for energi er en utfordring, da dagens «grønne» alternativer (bioenergi, sol-, vind- og vannkraft, m.fl.) ofte kommer i konflikt med naturen. Nye energiløsninger må i minst mulig grad gå ut over nødvendig bevaring av matjord og natur. Klima og natur må sees i sammenheng. Energiøkonomisering er viktigere enn å ta i bruk alternative, «grønne» energikilder. Et generelt for høyt og unødvendig forbruk i store deler av verden må ned. Gjenstander og utstyr må vare lenger, kunne repareres heller enn erstattes og til sist resirkuleres».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *