Veterinær samfunnsmedisin

Veterinær samfunnsmedisin har blitt et viktig fag i veterinærutdanningen de siste tiårene. Fra og med 2021 er det en del av det overordnede faget profesjonslære i studiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Faget undervises som en «tråd» gjennom hele studiet, og det er nå også utviklet en egen spesialistutdanning i regi av Foreningen for Veterinær samfunnsmedisin i Den norske veterinærforening , som vil bli annonsert i løpet av 2023. 

Veterinær samfunnsmedisin handler om å forstå og håndtere de komplekse samspillene mellom dyr, mennesker og miljø, og de mulighetene vi har for å påvirke disse. Faget fokuserer også på veterinærprofesjonens rolle og historie, veterinærenes samfunnsansvar og hvordan samfunnsutviklingen påvirker profesjonen. Lovmessige rammer for veterinær yrkesutøvelse er også sentralt i dette faget.

Veterinær samfunnsmedisin er et komplementært fag i forhold til legenes samfunnsmedisin. Faget tar for seg dilemmaer som veterinærer står overfor når de skal ta hensyn til dyrehelse hos husdyr og ville dyr, mattrygghet, dyrevelferd og samtidig ta hensyn til bærekraft og en miljøvennlig matproduksjon. Veterinærer har også kompetanse innen vann- og miljø som er avgjørende for å forstå hvordan arbeidet med folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd henger sammen med endringer i miljøet og klimaendringer. En overordnet tilnærming til Veterinær samfunnsmedisin må derfor være innenfor begrepet Én helse, som også er omtalt på disse sidene.

En mer detaljert gjennomgang av grunnlaget for veterinær samfunnsmedisin vil finnes i  lærebok som vil bli utgitt i løpet av 2023 (Eystein Skjerve: Lærebok i Veterinær samfunnsmedisin. NMBU kompendium).

Veterinær samfunnsmedisin og bærekraft

Bærekraft er en annen viktig bærebjelke i veterinær samfunnsmedisin. Faget prøver å se både matproduksjon og matsikkerhet innenfor et bærekraftperspektiv. Bærekraft må inneholde en miljømessig fornuftig produksjon av mat, dyrefôr og andre produkter fra hav- og landbruk, samt skogbruk, samtidig som en tar grunnleggende hensyn til dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse.

Veterinær behandling av dyr utvikles også i retning av avansert medisinsk og kirurgisk behandling av dyr som hund, katt og hest. Også her må hensyn til bærekraft trekkes inn i større grad.

Veterinærer må ta mange hensyn i sitt arbeid, og det er i arbeidet med kryssende interesser at faget utvikles. Derfor kan ikke veterinærene bare arbeide med en effektiv husdyrproduksjon, men heller ikke bare med dyrevelferd.

I utvikling av faget Veterinær samfunnsmedisin er det et godt samarbeid med  Veterinært bærekraftforum, som forhåpentligvis vil bidra til at faget forankres godt innen bærekraftperspektivet og dermed utvikling av hele veterinærmedisinen i en fornuftig retning.

èn helse

Dyrehelse, humanhelse og miljø henger sammen. Klima-endringer og rovdrift på natur påvirker disse