Publikasjoner, rapporter og avtaler

Foto: Anita von Krogh

Her finner du et utvalg av bøker, publikasjoner og rapporter som det kan være verdt å lese. Også sentrale avtaler har vi forsøkt å få med. Send oss gjerne innspill her om andre som bør inn! For organisasjoner med løpende rapportoversikter – se Eksterne nettsteder

Publikasjoner

Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming –  Per Espen Stoknes, Psykolog og økonom, Bok og E-bok (Storytel – på engelsk) 2017

På naturens skuldre – Anne Sverdrup-Thygeson, Professor i bevaringsbiologi, Bok og lydbok (Storytel) 2020.

Verden på vippepunktet – Dag O. Hessen, Professor i biologi, Bok og lydbok (Storytel)  2020

Untold sufferings – Verdens forskere om klimakrisen, BioScience 2019

Per Espen Stoknes

Anne Sverdup-Thygeson

Dag. O Hessen

Rapporter

Den internasjonale naturavtalen (2022) – I Montreal i desember dette året ble verdens land enige om et globalt rammeverk for å bevare naturen (naturavtalen). For å følge opp den globale naturavtalen, vil regjeringen høsten 2024 legge frem en stortingsmelding med en ny nasjonal handlingsplan for natur. Norsk oversettelse finner du her
 
European climate risk assessment – Executive summary (2024) – EUs miljøbyrå EEA har publisert sin første klimarisikorapport. Den framhever matsikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse som mest utsatte områder. Rapporten oppfordrer til å iverksette tiltak på disse områdene spesielt.
 

Global Assessment Report Summary For Policymakers – Naturpanelet (IPBES) 

Klimapanelet (IPCC) sine rapporter og spesielt den siste synteserapporten. 

Living Planet Report 2022 – WWF (World Wildlife Fund)
 
«Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023» – Miljødirektoratets tiltaks- og statusrapporter – Dette er den første i serien frem mot 2030. 
 
Klimautvalget 2050 (2023)- Om veien til lavutslippssamfunn og forslag til tiltak, for å nå de mål som er i tråd med Parisavtalen og de forpliktelsene Norge har tatt på seg. Veldig bra rapport, hvor VetKraft støtter alle hovedkonklusjonene til utvalget. To høringsinnspill sendt. 
 
Naturrisikoutvalget (2024) – Om tap av natur og hvilken risiko det utgjør for mennesket. Om hvordan påvirkning, avhengighet og usikkerhet – gir kilde til naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Foreløpig utgave. 
 

Dyrehelserapporten 2023 viser at den norske dyrehelsen og dyrevelferden er i internasjonal sammenheng ansett som svært god. Det er i dag få listeførte sykdommer hos landdyr i Norge. Likevel har vi i Norge hatt noen utbrudd av listeførte sykdommer i 2023, så som ringorm på storfe og fugleinfluensa. 

Fiskehelserapporten viser nok en gang at en rekke sykdommer knyttet til intensiv produksjon og håndteringskrevende avlusning preger oppdrettsnæringen. Nytt av året er at en har bedre kjennskap til dødsårsakene. Sår, gjelleproblemer,  bakteriesykdommer og neslemanet bidro til at dødelighetsraten økte fra året før. Godt over 120 millioner laksefisk (sette- og matfisk) og rensefisk lider, blir avlivet eller dør. Det er relativt store forskjeller mellom ulike lokaliteter, hvilket antyder et forbedringspotensial 

Resultatene fra NORM-VET 2022 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav. 

Om antibiotikaresistens kan du lese mer om under Én helse her.

Avtaler

Generell info om internasjonale klimaavtaler – Oversikt på Miljødirektoratets hjemmesider

Biomangfoldkonvensjonen – FN Biodiversity Conference COP15 in Montréal, Canada 2022. Bygger på konvensjonen vedtatt i Rio de Janeiro 1992.

Parisavtalen  – FN COP21 i Paris 2015. Avtalen har tatt over for Kyotoprotokollen som de viktigste folkerettslige reglene om klima. Avtalen forplikter alle land, både rike og fattige.

Kyotoavtalen – FN Kyoto 1997 er en konkretisering av Klimakonvensjonen fra 1992 som fra 2005 ble en juridisk forpliktende avtale mellom I-land om kutt i klimagasser, men utilstrekkelig.

Konvensjon om biologisk mangfold – FN Rio de Janeiro 1992.  Konvensjon om biologisk mangfold som pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre naturmangfoldet på kloden.

Klimakonvensjonen – FN Rio de Janeiro 1992.  Konvensjon om klima som forplikter I-land til kutt i klimagasser.

Se også Eksterne nettsteder

Der finner du oversikt over diverse organisasjoner og initiativ som arbeider med bærekraft. Også kommersielle matproduksjon- eller veterinærrelaterte virksomheters bærekraftstrategier ser du der.