Om Veterinært bærekraftforum
- VetKraft -

Foto: Lotta Berg

Dyrehelsepersonelloven gir oss  plikt  til å engasjere oss når helse og velferd for mennesker og dyr er truet. De pågående klimaendringer og rovdrift på natur truer nettopp livsgrunnlaget og helsa til mennesker og dyr.   

VetKraft ønsker derfor å være synlige og bidra i samfunnsdebatten. Vi vil beskrive de utfordringer vi står overfor – sett fra et veterinærmedisinsk ståsted, samt foreslå løsninger. På den ene siden ønsker vi å informere og påvirke politikere og opinion og medvirke til løsninger. På den andre siden vil vi gi dyrehelsepersonell økt kunnskap og mulighet til å handle i egen hverdag. Hva er utfordrende i våre virker og hva kan vi gjøre noe med?

VetKraft ønsker å være et bindeledd mellom samfunnet og ressurser innen veterinærfagene. Vi håper at alle som ønsker kunnskap og praktiske råd, kan finne nyttig informasjon hos oss og slik bidra til bærekraftig utvikling.

VetKraft er en forening, stiftet 23. august 2023, bestående av engasjerte veterinærer og veterinærstudenter. Blant oss har vi fagressurser innen akvakultur, produksjonsdyr, smådyr, hest, veterinær samfunnsmedisin (én helse, mattrygghet, m.fl) og dyrevelferd.  Fiskehelsebiologer og dyrepleiere, som også er omfattet av dyrehelsepersonelloven, og andre som arbeider inn mot veterinærfagene, er velkomne til å være med.  Veterinært bærekraftforum springer ut av Veterinærenes klimaaksjon i 2021. 

VetKraft søker å påvirke og bistå Den norske veterinærforening (DNV) og dens særforeninger, NMBU Veterinærhøgskolen, med flere. Vi samarbeider gjerne med næringsaktører om bærekraftstrategier. Vi arrangerer seminarer / webinarer og deltar i aksjoner. Forumet er partipolitisk uavhengig.

Vi er med i Klimavalgalliansen, samarbeider med Rethink Food, Legenes klimaaksjon, m.fl., og støtter Klimabrølet, Broen til framtiden, med flere. Vi lar oss inspirere av blant andre Vet Sustain

Lyst til å engasjere deg? Meld deg inn* eller ta kontakt, da vel! 

* Medlemsinnmelding på våre nettsider vil være klar iløpet av september 2023.