Oppslag

Foto: Thorbjørn Refsum

VetKraft er blitt med i Koalisjonen

Koalisjonen er en allianse av organisasjoner i Norge som støtter det globale initiativet "The fossil fuel non proliferation treaty" for å slutte og lete etter og å fase ut fossil energi. ...

VetSustain-kurs

VetSustain i Storbritannia arrangerer flere kurs og webinarer som for mange av oss kan være interessante og nyttige med tanke på kunnskap om og arbeid med bærekraft innenfor veterinærfagene. ...

Nye kostråd på høring

De nye kostrådene fra Helsedirektoratet er blitt lagt ut på høring. De synes å være i tråd med NNR 2023 sine ernæringsanbefalinger av i fjor. Hva vil disse innebære for helse, klima og matproduksjon? ...

Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Velkommen til årsmøtet på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås! Hannah Joan Jørgensen vil komme og holde foredraget «Én helse og bærekraft – veterinære brikker i puslespillet».    ...

Åpningstalen på Veterinærdagene i Bergen

Veterinærdagene i mars ble åpnet av statssekretær Wenche Westberg. Her er talen hun holdt – om veterinærenes viktige rolle for å sikre et fremtidig bærekraftig landbruk med god dyrehelse og ...

Europa utsatt for raskt voksende klimarisiko

EUs miljøbyrå EEA har publisert sin første klimarisikorapport. Den framhever matsikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse som mest utsatte områder. ...

Klimautvalget 2050 – Viktig rapport!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot ...

Veterinærforeningens standpunkt om lakselus

Den norske veterinærforening har utarbeidet et politisk standpunkt med hensyn til de velferdsmessige utfordringer som er knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen. ...

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024

Det meldes om rekordmange oppdrettslaks døde i norske oppdrettsanlegg i 2023 – 65 millioner. Det er 12 % mer enn året før. – Det er tall næringen ikke kan leve med, sier Hanna Sæterås ...

Norsk selvforsyningsgrad for mat er undersøkt

Regjeringen har skjerpet målet for selvforsyning av mat til at 50 % skal være norskprodusert, og da skal også fôrproduksjon telle med. NIBIO og AgriAnalyse har laget en rapport som undersøker hva som ...

Klimagassutslipp fra norsk forbruk skjer i stor grad i andre land

Samlet sett er ditt klimafotavtrykk 13 tonn CO2-ekvivalenter per år - utenlandske varer og tjenester inkludert. ...

Ta planvasken, kommunepolitikere!

Se denne skremmende, men ikke overraskende reportasjen basert på satellittbilder og KI om hvordan vi bygger ned natur i Norge - bit for bit. Hva kan kommunepolitikerne gjøre? Hør også på EKKO! ...

Hva kom ut av COP28 i Dubai?

Hva kom egentlig ut av klimatoppmøtet i Dubai i desember i fjor? Les Energi og Klia sin oppsummering. ...

VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty

Veterinært bærekraftforum, Legenes klimaaksjon, med flere, støtter initiativet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting ...

COP28 – Ny klimarapport fra WMO

Ved oppstarten av COP28 i De forente arabiske emirater (!) i dag, kommer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) med følgende dystre rapport for året 2023: – Klimagassutslippene er rekordhøye. Globale ...

Den store klimamarkeringen – Vi var der

Én uke før FNs klimatoppmøte i Dubai, samlet over 60 foreninger og organisasjoner seg til den store klimamarkeringen over hele Norge. Veterinært bærekraftforum var på Eidsvolls plass. ...

Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling

– Veterinærforeningen er dypt bekymret over de alvorlige dyretragediene i oppdrettsnæring som nylig har blitt omtalt i media. Nå krever vi handling, sier president Bente Akselsen. Foto: Mattilsynet ...

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg ...

Treff med veterinærstudentene

Særdeles vellykket ettermiddag på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås i anledning "Karrieredag" for studentene ...

Fiskevelferdsprisen 2023

«Arbeidsgruppe havbruk» i Nordmøre og Sør-Trøndelag mottok Fiskevelferdsprisen 2023 under et arrangement på Aqua Nor-konferansen i Trondheim. ...

Aqua Nor 2023 – om fiskevelferd

Denne uka har Aqva Nor blitt arrangert - oppdrettsnæringens viktigste møteplass. Se opptak av "Dyrevelferdsløftet - bedre forvaltning av dyrevelferd". ...

Veterinary Sustainability Alliance

Ny organisasjon i Nord-Amerika, stiftet 2022, tuftet over samme lest som VetSustain i England. Her er et og annet nyttig og til bli inspirert av! Om seg selv skriver de: «The Veterinary ...

Veterinærdagene 2023 – Vi var der!

Vi stilte med vår nye roll up - både for å profilere oss og for å minne deltakerne på at vi alle må bevisstgjøre oss på en mer bærekraftig fremtid. ...

Riksrevisjonen kritisk

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske ...

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk

Det er inntil 20 % dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Og tallet er dessverre økende. Dette er langt fra bærekraftig matproduksjon med tanke på bortkastede fôrressurser, dyrevelferd og ...

Klimatiltak mot 2030

Miljødirektoratet har publisert rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler - 2023" ...

Hadelandsplattformen (DNV)

Vi gratulerer Veterinærforeningen med ny strategiplan 2022-24 – Hadelandsplattformen, og er særlig fornøyd med at dyrevelferd er et av tre hovedsatsingsområder og godt synliggjort.  ...

Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster lanserer Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram høsten 2023 som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen. ...

Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon!

33 % av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Fôr til husdyra utgjør en stor del av dette, og det er mulig å redusere utslippene. Regjeringen har gitt et samfunnsoppdrag som har som mål ...

Bærekraftige fôrsystemer – 10. mai

NMBU og SINTEF inviterer, og vi byr på både store framtidsvisjoner, debatter og korte faglige oppdateringer! Et matsystem inneholder alle aktivitet som påvirker maten vi spiser, fra produksjon, ...

Lakselus og Dyrevelferdsloven – Hør på EKKO!

Hør på Ekko i P2 om Kongsvik Sæterens betraktninger rundt lakselushåndteringen i henhold til dyrevelferdsloven. Hør også hva Mattilsynet mener i spørretimen etterpå - og de dilemma de står overfor ...

Økning i sjukdommer som smitter fra dyr til mennesker

Stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker. Utviklingen gir økt frykt for nye pandemier. Det melder NTB i egen artikkel, blant annet publisert på Forskning.no ...

Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?

Det har vært lite diskusjon om hvordan arealbruk påvirker natur- og klimaregnskapet, og hvordan klimatiltak påvirker arealbruk. Det er på høy tid at regjeringen utvikler en helhetlig arealpolitikk ...

Nye kostråd nå på høring

Helsemessig bør mengde ferdig bearbeidet rødt kjøtt reduseres fra 500 gram i uka til 350 gram i uka. Klimamessig – enda mer. Det foreslår Nordisk råd i de nye kostrådsanbefalingene, nå på høring. ...

Arbeidsplassene som kutter utslipp

«Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri». Les ...

CRISPR – et målrettet nyttig verktøy?

"I Geno og Norsvin har vi storfe- og svinegenetikk i verdensklasse som er ettertraktet globalt. Skal vi holde denne posisjonen må vi kunne ta i bruk muliggjørende teknologier som CRISPR", skriver ...

Verdens vanndag

Å sikre rent drikkevann og nok vann på rette veier for jordens dyr og mennesker er og blir en stadig større utfordring. Klimaendringer og rovdrift på natur forverrer – selv i Norge. Les mer om ...

Pest og klima i vår tid

Frokostwebinar om epidemiske sykdommer og klimas påvirkning av forekomsten.  Sykdommer som for tiden sjelden dukker opp Norge kan bli mer aktuelle i framtiden. Visste du at tining av permafrost en ...

Ny overordnet rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) har levert mange rapporter, både spesialrapporter som ser på spesielle problemstillinger og tre delrapporter som til sammen utgjør en hovedrapport. Delrapportene ser på 20. mars ...

Hva skal laksen spise?

Ser en bort fra flytransport, så står fôrråvarer for 75 % av laksens klimafotavtrykk. "Råvareløftet" er derfor et viktig strategidokument som utgangspunkt for en mer bærekraftig næring. ...

Bærekraft i det blå?

I Fiskehelserapporten 2022 går det frem at godt over 100 millioner lakse- og rensefisk led, ble avlivet eller døde det året. Dette er alvorlig - både med hensyn til dyrevelferd, bærekraft og miljø ...

VetKraft og nye hjemmesider!

Veterinærenes klimaaksjon har blitt Veterinært bærekraftforum! I den forbindelse er vi stolte av presentere våre nye nettsider. Vi relanserer oss, nettsidene og vår nye sjekkliste i medio april 2023, ...

Bærekraftens uutholdelige letthet

– Vurderinger av bærekraft er en avveining av delvis motstridende hensyn; altså politikk. Er det da hensiktsmessig å blande bærekraft og helse når ernæringsråd skal gis? spør Bardalen og Korsæth ...

10 prinsipper for matproduksjon

Skal jordkloden bli et bra sted også i fremtiden må bærekraftige produksjonsmetoder bli lønnsomme. Det er de ikke i dag. Rethink Food arbeider for bærekraftige matsystemer. Du kan lese om de ti ...

Hvorfor engasjerer vi oss?

Det er blant annet på grunn av de konsekvenser som klimaendringene og tapet av natur fører med seg, sett fra et veterinærfaglig ståsted. ...

2 x Brageprisen til Dag O. Hessen (2020)

«For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ...

Karbonklokken tikker

Mercator sin karbonklokke viser hvor mye CO2 som kan slippes ut i atmosfæren for å begrense global oppvarming til henholdsvis 1,5°C og 2°C. Med et par klikk kan du sammenligne estimatene for begge ...

Mot Wisting

I oktober stilte VetKraft opp i storstilt demonstrasjon mot Wisting på Eidsvolls plass. Det ble gjennomslag for å legge utbyggingen av dette oljefeltet i Barentshavet til side. Fortsatt ivrer ...

«Ikke alle hører etter»

På fagseminaret «Ikke alle hører etter» holdt Carlos Gonçalo das Neves et engasjerende foredrag om én helse, utfordringene bak og løsningene knyttet til utfordringene. Den påfølgende ...