Hvorfor engasjerer vi oss?

Foruten vårt engasjement for å ta vare på naturmangfoldet og et levelig klima, så har vi en forpliktelse. Dyrehelsepersonelloven sier i §1: «Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn. Miljøaspektene er altså en sentral og lovfestet del av virket til våre yrkesgrupper. Les mer om konsekvenser av klimaendringer og naturtap her, sett fra et veterinærfaglig ståsted.