Hvem er vi?

Styret

Styret, valgt på årsmøtet 10. april 2024, består av følgende fem under. Vedtektene våre kan du lese her:

Thorbjørn Refsum - styreleder

Veterinær, DVM/PhD

E-post: thorbjorn.refsum @ live.no / Mobil: 952 67 046

Engasjement: Gjennom et halvt liv har jeg sett endringer i klima og natur – både i nærmiljø og på fjellet, som har skjedd så altfor raskt. Flere arter er blitt borte eller er blitt kraftig redusert. Det at vi forbruker og breier oss for mye, går utover jordas tåleevne og vil på ulike vis slå tilbake på menneskeheten. Jeg ønsker at vi skal ta mye bedre vare på det naturmangfoldet vi fortsatt har – først og fremst av respekt for dets egenverdi,  men også til glede og nytte for oss og våre etterkommere. Som dyrehelsepersonell har vi både en faglig innsikt og en særskilt lovpålagt plikt til å engasjere oss i dyrehelse, dyrevelferd og miljø. 

Karen Johanne Baalsrud

Veterinær, DVM/PhD

E-post:  kjbaalsrud @ gmail.com / Mobil: 99 16 85 45

Engasjement:  Det er mye prat og ambisjoner om en grønnere verden, men for lite handling. Veterinærer kan bidra i sin arbeidshverdag!  «Prevention is better than cure» er en av våre faglige grunnverdier.  Jeg har jobbet med forskning, i klinisk husdyrpraksis og i forvaltning, og har vært aktiv i miljøbevegelsen siden 70-tallet. 

Line Mørch

Privatpraktiserende dyrlege, kombipraksis i Tvedestrand

E-post: linemor @ online.no / Mobil: 971 72 527

 

Engasjement: Jeg er engasjert i dyr og natur, og har hele livet vært opptatt av å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Mener vi må begynne med oss selv, og se hva vi kan gjøre i vår hverdag for å begrense utslipp, forbruk og belastning på miljøet.

Barbo Rimeslåtten Klakegg

Fagleder fiskehelse, Åkerblå

E-post: barbo @ akerbla.no / Mobil: 957 31 906

Engasjement: Barbo er særlig engasjert i arbeidet med å bedre biosikkerheten og forebygge sykdomsspredning og lakselusutfordringer i havbruksnæringen. Videre, så er hun engasjert både i forskningsprosjekter og oppdrettersamarbeid som fokuserer på dette og tror denne type arbeid er viktigst for å løse velferdsutfordringer og bedre bærekraften i havbruksnæringen.

Ida Beate Løken

Student NMBU Veterinærhøgskolen

Engasjement: Mitt miljø-, klima- og dyrevelferdsengasjement kom tideleg. Som barn vaks eg opp tett på sårbar natur, og lærte mykje av Blekkulf som eg opplevde at dei vaksne ikkje tok på alvor.  Med agronomutdanning og utvida kunnskap innan produksjon av norsk mat, og med kjennskap til kor viktig matproduksjon på norske resursar med norske krav til miljø og dyrevelferd er, og ikkje minst innsikt i kor lite folk veit/bryr seg om sine matval, so blomstra engasjementet. Eg trur at vi må snakke meir om miljø- og naturkrisa i alle ledd. Vi må spre kunnskap om kvifor einkeltmennesket sine val er viktig, og vi må sørge for at våre folkevalde gjer kloke val. Med vår utdanning, kan vi ikkje la vere å delta i samfunnsdebatten. 

ArbeidsgJENGEN

Under ser du noen av oss andre som er aktive i VetKraft-arbeidet, det være seg innhold og videreutvikling av hjemmesider og FB, kommunikasjon, artikler, høringsinnspill, arrangering av eller deltakelse på aksjoner, webinarer, fagsamlinger, bærekraftige løsninger i praksis, etc. Vi trenger flere aktive medlemmer fra hele landet – i så vel stort som i smått. Lyst til å engasjere deg? Ta kontakt med én av oss eller via  post @ vetkraft.no! 

Rolf Bjerke Larssen

Pensjonert Veterinær, DVM / MPVM / PhD. Siste arbeidsplass: NMBU Veterinærhøgskolen

E-post: RBLarssen @ Outlook.com / Mobil: 993 55 984

Engasjement: Da jeg var student skrev Erik Damman boka «Framtiden i våre hender» (1972). Siden da har kunnskapen om overforbruk og overbelastning av Jorda bare blitt tydeligere. FNs klare budskap gjennom Klimapanelet og Naturpanelet blir likevel ikke tatt tilstrekkelig på alvor. I Norge har vi tredoblet forbruket bare siden 1995. Vi må få folk og politikere til å endre kursen! Som veterinærer har vi bedre grunnlag enn mange andre til å forstå situasjonen. Derfor har vi et spesielt ansvar for å bidra til at kommende generasjoner skal få levelige kår.

Preben Boysen

Professor i veterinær immunologi, NMBU Veterinærhøgskolen

E-post: prebenboysen @ hotmail.com / Mobil: 988 87 362

Engasjement: Klima- og naturkrisa er blitt den mest akutte sykdommen for kloden vår. Da jeg studerte hadde dessverre miljø og bærekraft sørgelig liten plass. Veterinærutdanningen ligger nå under NMBU – «bærekraftsuniversitetet». Det forplikter, men vi må finne våre roller og ikke henfalle til floskler! VetKraft er en kjærkommen kilde til å forstå sammenhengene, og inspirere til handling!

Anita von Krogh

Veterinær, seniorrådgiver på Giftinformasjonen, FHI.

E-post: anitavonkrogh @ hotmail.com 

Engasjement: Mitt engasjement drives av solidaritet med framtidens generasjoner og folk som allerede er rammet av klimaendringer. Jeg er dypt bekymret for deres velferd og ser at den innsatsen vi ikke gjør nå for å bremse klimaendringer, må betales av våre barn og barnebarn med renter vi ikke kan forestille oss. Veterinærens brede biologiske bakgrunn gjør at vi er godt rustet til å se klimatiske sammenhenger og konsekvenser, og vi har derfor et spesielt ansvar for både å heve stemmen og selv ta grep.

Céline Nova Løstegård,

 Veterinær / Fagrådgiver Dyrevernalliansen

Engasjement: Jeg ønsker en bedre fremtid for kommende generasjoner av mennesker og dyr. God dyrevelferd er et  av premissene for en bærekraftig fremtid. 

Arve Nilsen

Veterinær og forsker

Engasjement: Jeg mener bærekraftig produksjon av mat betyr at det må settes strenge krav til god dyrehelse og dyrevelferd og at vi ikke kan fortsette å produsere mat på måter som skader klima eller naturmangfold.

Marte Espeland

Veterinær, seniorrådgiver på Giftinformasjonen, FHI.

E-post: mespeland @ hotmail.com / Mobil: 993 24 329

Engasjement: Jeg har alltid vært opptatt av dyrevelferd, og i kampen for klima og natur står bærekraftig, etisk og miljøvennlig matproduksjon sentralt. Det er viktig at vi som dyrehelsepersonell bidrar med vår kunnskap og tyngde på dette feltet, og gjennom å øke bevisstheten på dissee temaene og arbeide for mer bærekraftige løsninger i praksis håper jeg vi kan være med å gjøre en forskjell.  

Eystein Skjerve

Veterinær, professor i Veterinær samfunnsmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen

E-post: ngdsds @ gmail.com / Mobil: 952 43 560

Engasjement: Som ansvarlig for faget Veterinær samfunnsmedisin er jeg opptatt av mange aspekter ved bærekraft og klima i forskjellige ansvarsområder for veterinærprofesjonen. Som veterinærer opplever vi ofte dilemma ved å skulle håndtere dyrehelse,  dyrevelferd og mattrygghet og samtidig ta hensyn til en bærekraftig husdyrproduksjon. Diskusjon av slike dilemma er viktige og nødvendige for oss veterinærer.

Hannah Jørgensen

Veterinær, Veterinærinstituttet

Én helse / Zoonoser