Én helse

Foto: Thorbjørn Refsum

Hvorfor engasjerer Vetkraft seg i én helse?

Det er fordi fokuset og arbeidet med én helse er i tråd med våre formål – «alt henger sammen med alt». Vi får ikke til et sunt og bærekraftig samfunn, uten å samarbeide på tvers av fagprofesjoner. Vi ønsker å være en ressurs og et kontaktpunkt i nettverket av institusjoner og fagpersonell som arbeider med tematikken.

Begrepet Én helse dreier seg om den gjensidige avhengigheten det er mellom dyrehelse, humanhelse og miljø. Den enes helsetilstand påvirker de andre. Én helse handler blant annet om å forebygge og bekjempe nye helsetrusler, matbårne sjukdommer og antibiotikaresistens. Det handler om globale utfordringer som klimaendringer og naturmangfold.

En voksende erkjennelse på begynnelsen av 2000-tallet av at zoonoser og antibiotikaresistens best forebygges gjennom et tverrsektorielt samarbeid resulterte i at Én helse-begrepet (One health) ble utviklet som et strategisk rammeverk for å redusere risikoen for infeksjonssjukdommer og antibiotikaresistens i grensesnittet mellom mennesker, dyr og miljø.

One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP)

Én helse-tilnærmingen har blant annet bred støtte i Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH – tidligere OIE), FNs organ for ernæring og landbruk (FAO) og UNEP (FNs miljøprogram).  Gjennom sammenslutningen One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) er en blitt enige om følgende definisjon:  

Én Helse er en integrert, forenende tilnærming som tar sikte på å balansere og optimalisere helsen til mennesker, dyr og økosystemer på en bærekraftig måte. Den anerkjenner at helsen til mennesker, husdyr og ville dyr, planter og det utvidede miljøet (inkludert økosystemer) er nært knyttet og avhengig av hverandre.
Tilnærmingen mobiliserer ulike sektorer, disipliner og samfunn på ulike nivåer til å jobbe sammen for å fremme velvære og takle trusler mot helse og økosystemer, samtidig som den adresserer det kollektive behovet for rent vann, energi og luft, trygg og næringsrik mat, og griper inn mot klimaendringer, og bidrar til bærekraftig utvikling.
Foto: Shutterstock

Zoonoser

Zoonoser er sjukdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Vi får flere slike sjukdommer som følge av klimaendringer og rovdrift på natur. Covid-19 er et godt eksempel på en slik zoonose.

Foto: Eivind Røhne, Veterinærinstituttet

Antibiotikaresistens

Bakterier som har resistens mot mange antibiotika kaller vi multiresistente bakterier. Infeksjoner med multiresistente bakterier lar seg vanskelig behandle. Ukritisk bruk utgjør en trussel mot både human- og dyrehelsa.

Foto: Hannah Jørgensen

Miljøødeleggelse

Tap og forringelse av natur gjennom klimaendringer, arealendringer og bruk av ulike kjemikalier og legemidler - og utslipp av disse og annet i luft, vann og jord, påvirker i større eller mindre grad alt levende liv på forskjellige vis - og kan slå tilbake og forårsake dårligere human- og dyrehelse.

Les mer om én helse

Én helse i landbruks- og matproduksjonen

Konseptet én-helse setter fokus på viktige trusler mot human helse samt koblingene mellom alle deler av økosystemet. For NIBIO betyr dette en helhetlig og tverrfaglig tilnærming som inkluderer både human-, dyre-, plante-, jord- og vannhelse.