eksterne NETTSTEDER

Foto: Arve Nilsen

Her har vi samlet en utvalg organisasjoner og initiativ nasjonalt og internasjonalt som arbeider med bærekraft.

Noen er rene fag- og forskningsorganisasjoner, mens andre er interesseorganisasjoner. Det er stor variasjon i hvor «tunge» og ressurssterke miljøene bak er, men alle har nyttig fagstoff om klima og natur, samt lenker til rapporter og publikasjoner. De aller viktigste enkeltrapportene og publikasjoner har vi også listet opp  under Publikasjoner og rapporter. I tillegg har vi et avsnitt med relevante regelverk og veiledninger og et med diverse bedrifters bærekraftstrategier. 

Er det noen som du vet om, men som glimrer med sitt fravær, så gi oss beskjed! Jo flere, jo bedre! Da blir dette et nyttig «veikryss» å orientere seg videre fra! 

Nyttige nettsteder

Nasjonalt

Bellona – Miljøstiftelse, uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse klima- og miljøproblemer. Havbruk er et av fagområdene deres. 

  • Havbruk – Om forvaltning, bærekraftig oppdrett, matproduksjon og rammebetingelsene for et rent hav.
  • Råvareløftet – Hva skal laksen spise? 

Besteforeldrenes klimaaksjon – BKA er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden.

FN-sambandet – FNs representasjon  i Norge – Mye god pedagogisk framstilt info om FNs bærekraftmål og FNs klima- og miljøengasjement. 

CICERO (Senter for klimaforskning) –  Omfattende nettsider med mye god forskningsbasert info. Viktig bidragsytere til FNs klimapanel.  

CIENS – Samarbeidsarena for forskningsbasert kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til klima, natur, miljø, herunder gode miljøløsninger, grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA og UiO. 

Klima- og miljødepartementet – Om regjeringens satsing på klima og vern av natur  innenfor rammen av FNs bærekraftmål

Klimasmart landbruk

Legenes klimaaksjon – Inspirerte til vår egen klimaaksjon Samarbeidspartner. 

Miljødirektoratet – Offentlig fagstoff og forvaltning. Ansvar for å koordinere Norges arbeid i FNs klimapanel.
 
 
NCE Heidner Biocluster – NCE Heidner Biocluster er Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.  Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.  
 

NIBIO – Forskning og innovasjon innen matsikkerhet og mattrygghet og bærekraftig ressursforvaltning

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) – Studier og forsking innen tema som miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober 

NORMVET – Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler

Norsk institutt for Naturforskning (NINA) – Nyttig fagstoff

NORSUS – Norsk institutt for bærekraftsforskning

NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk. Økologisk kunnskap om landbruk og samfunn

Nyt Norge – Om bærekraft og om å velge norske råvarer

Rethink Food  – Rethink Food er et opplysning- og kompetansemiljø på bærekraftig mat

SABIMA – Paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, med fokus på å stanse tap av naturmangfold (BirdLife NorgeNorsk BiologforeningNorsk Botanisk ForeningNorsk økologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk foreningNorske havforskeres foreningNordisk kulturlandskapsforbundNorges sopp- og nyttevekstforbund)

SEBAN – Senter for bærekraftig areal- og naturforvaltning

SUSTAINIT – Enhet for bærekraftig helse – Koordinerer Senter for Global Helse, Senter for bærekraft i helseutdanningene (SHE) og Senter for pandemi- og én helse-forskning.

Veterinærinstituttet – Biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Mål om å bli Norges beredskapssenter for Èn helse

  • Zoonoserapportene – Oversikter over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø. Veterinærinstituttet er Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) på disse områdene i Norge.

Internasjonalt

BVA Policy – Den britiske veterinærforening sin policy mht bærekraftig husdyrproduksjon

Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) – Oversikt over arbeid, arbeidsgrupper og rapporter

EU – Unionens klimaarbeid, inkludert «Green deal» (Se under EU Action)

FNs klimapanel (IPPC) – Oversikt over arbeid, arbeidsgrupper og rapporter 

FVE  – Den europeiske veterinærforening (FVE)

Veterinary Sustainability Alliance (VSA) – Nordamerikansk organisasjon, stiftet 2022, mye lik VetSustain i England. 

Vets for climate action – Australsk organisasjon – med fokus på dyr og dyrehelse

VetSalus – Globalt veterinært nettverk for sunn og bærekraftig husdyrproduksjon

VetSustain– Vår inspirerende søsterorganisasjon i UK! 

Kommersielle aktørers bærekrafts-dokumenter

Har din matproduksjon- eller veterinærrelaterte virksomhet bærekraftstrategier som fortjener en plass her, så ta kontakt med oss, så kan vi legge dem ut her! VetKraft  står ikke nødvendigvis for alt innhold. Virksomhetene er oppført i alfabetisk rekkefølge.