Hvorfor

Hvorfor engasjerer vi oss?

Dyrehelsepersonelloven sier i §1: «Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn». Miljøaspektene er altså en sentral og lovfestet del av virket til våre yrkesgrupper.

Grunnlaget for jordas økosystemer og vår sivilisasjon er truet av endringer i klima og natur. Endringene skjer i et stadig raskere tempo, og de er forårsaket av vårt overforbruk og fortrengsel av arter og natur. Vår bekymring er derfor knyttet både til klima og til natur. Begge deler er grundig utredet av verdens mest kompetente fagfolk gjennom FNs klimapanel, Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og flere andre organisasjoner og grupper.

Klima- og naturendringene vi nå er vitne til har ikke skjedd så raskt som i de siste 100 år – og de eskalerer. Truslene vi nå står overfor, vil få dramatiske konsekvenser for vår art og livet på jorden, om vi ikke endrer kurs. Budskapet fra fagfolkene er klart: Vi har dårlig tid! Med dagens utslipp (2021) er det beregnet at vi kan passere 1,5-gradersmålet om syv år og to-gradersmålet om 25 år. For naturen, slik vi har kjent den, er svært mye ødelagt allerede. Det rammer også biologiske ressurser som vi er helt avhengig av i fremtiden. Vi må ta vare på det vi har igjen!

FN’s bærekraftsmål fastslår at naturmangfold og klima danner fundamentet for menneskehetens  sosiale og økonomiske forhold. Les mer om bærekraft og FN’s bærekraftsmål under. 

Om mange av de konsekvenser som klimaendringer og naturtap fører til, innenfor fagområder vi jobber innenfor. 

Her kan du lese mer om bærekraftsbegrepet, FNs bærekraftsmål og EUs Gren deal med «From farm to fork»