Klimagassutslipp fra norsk forbruk skjer i stor grad i andre land

Samlet sett er ditt klimafotavtrykk 13 tonn CO2-ekvivalenter per år – utenlandske varer og tjenester inkludert.