Klimatiltak mot 2030

Miljødirektoratet har publisert rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023»